Zuzentzea jakinarazi beharreko jarduera eta obren izapidetzaren prozedura arautzen duen ordenantzaren aldaketaren lehenengo xedapen gehigarrian datoen akatsa 

Irasten da: IRAGARPENA, euskeraz eta gaztelaniaz.
 
Bidaltzailea:
Hirigintza eta ingurumenaren arloaren  zuzendaria 
 
Kategoria:
Hirigintza eta Ingurmena
 
Indarraldia:
2019/04/24  - 2019/05/24 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Corrección de error detectado en disposición adicional primera de Modificación de la Ordenanza reguladora del procedimiento de tramitación de actividades y obras sometidas al régimen de comunicación 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna