2019ko ekitaldiari dagozkion, bizitegia ez izateagatik, Bizitegi-erabilera duten ondasun higiezinen hautazko errekarguari buruzko zergapekoen zerrendaren onespena 

2019ko ekitaldiari dagozkion, bizitegia ez izateagatik, Bizitegi-erabilera duten ondasun higiezinen hautazko errekarguari buruzko zergapekoen zerrendaren onespena
 
Bidaltzailea:
Santurtziko Udala 
 
Kategoria:
Ogasuna eta Ekonomia Sustapena
 
Indarraldia:
2019/10/01  - 2019/12/02 
 
Ediktu edo iragarkia:
 
Aprobación del censo de contribuyentes relativo al recargo potestativo a Bienes Inmuebles de uso residencial por no constituir vivienda, correspondientes al ejercicio 2019 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:
 

Fitxategi erabilgarria

 
 
 
Seleccione archivo:
 
Título Castellano:
 
Título Euskera:

 

Argitalpen xehetasuna